Informacje o podmiocie      W związku z narastającymi problemami spowodowanymi przede wszystkim brakiem rozwiązań systemowych zwłaszcza w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego, na szczeblu Gminy Miasta Radomsko rozpoczęto dyskusję na temat rozwiązań, jakie można wprowadzić w Gminie przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego /tekst jednolity (Dz. U. z 2015r., poz. 2071)/. Na odpowiednie decyzje nie czekano zbyt długo. W dniu 30 listopada 2000 roku Rada Miejska w Radomsku Uchwałą Nr XXIII/215/2000 powołała Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Uchwałę podjęto w wyniku szczegółowej analizy potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa oraz dochodów społeczeństwa. Władze samorządowe wzięły również pod uwagę następujące sprawy:

- w mieście istnieje potrzeba budowy mieszkań dla rodzin zamieszkujących w budynkach komunalnych o złym stanie technicznym, których remont jest nieopłacalny; około 20 % osób zamieszkujących w tych budynkach mogłaby zamieszkać w zasobach TBS - u; pozwala na to dochód tych osób; pozostałe 80 % osób powinno otrzymać mieszkania socjalne,

- realizowanie budownictwa mieszkaniowego przez TBS spowoduje ruch w istniejących zasobach komunalnych; nastąpi przemieszczanie rodzin, osób lepiej sytuowanych, poszukujących lepszego standardu zamieszkiwania, do zasobów TBS - u, zwalniane w ten sposób mieszkania komunalne będą mogły być przeznaczone dla osób i rodzin o najniższych dochodach, również z domów o złym stanie technicznym bez konieczności ponoszenia nakładów finansowych przez Gminę Radomsko na budowę mieszkań socjalnych,

- pogarszający się stan techniczny zasobów będących własnością Gminy wymaga przystosowania programu remontów i modernizacji oraz określenia niezbędnych nakładów finansowych przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,

- wspólnoty mieszkaniowe potrzebują sprawnych zarządców nieruchomości; powierzenie TBS-owi funkcji zarządcy spowoduje pozyskiwanie środków wpływających na jego kondycję i możliwości działania oraz wprowadzi konkurencyjność tak bardzo potrzebną wśród zarządców,

- zebrane doświadczenia z funkcjonujących Towarzystw Budownictwa Społecznego w miastach o podobnej wielkości co Radomsko wykazują, że Towarzystwa mają stałe zapotrzebowanie na budowę mieszkań na wynajem, bowiem mieszkańcy tych miast, gdy zobaczą, ze mogą być budowane mieszkania doskonałej jakości przy relatywnie niskim czynszu i wydatnie obniżonych wydatkach na ogrzewanie, sami domagają się od Miasta realizacji tego typu mieszkań; atutem dodatkowym jest niewątpliwie istniejąca oferta inwestycyjna Miasta Radomska; TBS może w imieniu Miasta występować jako organizator realizacji tych przedsięwzięć.Opublikował: Jacek Janacz
Publikacja dnia: 12.09.2019, 12:15
Dokument oglądany razy: 1 080
Podpisał: Jacek Janacz
Dokument z dnia: 12.09.2019