Oferta na zarządzanie

Dlaczego TBS w Radomsku Spółka z o. o.?


 • pewny i doświadczony partner – od 2001 r. na rynku,
 • wysoka jakość obsługi,
 • stały kontakt mailowy i telefoniczny,
 • pogotowie awaryjne – całodobowo,
 • oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów,
 • dbałość nie tylko o stan techniczny nieruchomości ale także o estetykę jej otoczenia,
 • dążenie do maksymalizacji zysku dla nieruchomości,
 • atrakcyjna cena za szeroki wachlarz usług.

Pakiet obejmujący swoim zakresem:


 • obsługę administracyjną,
 • obsługę księgową,
 • obsługę techniczną,
 • całodobowy dyżur elektryczny,
 • całodobowy dyżur wodno-kanalizacyjny,
 • podstawowa obsługa prawna,
 • ubezpieczenie nieruchomości.

W ramach pakietu wykonujemy następujące obowiązki:


 • przygotowanie i organizacja spotkań, zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji,
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed organami administracji samorządowej i publicznej oraz przed sądami,
 • konsultacje prawne wraz z obsługą prawną na etapie przed sądowym,
 • udzielanie właścicielowi na każde jego życzenie wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością oraz o stanie rozliczeń z różnych tytułów,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budynku, poszczególnych lokali,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali,
 • pełna obsługa korespondencji zarówno z właścicielem, najemcami jak i podmiotami zewnętrznymi,
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku, zgłaszanie ubezpieczycielowi szkód,
 • informowanie właściciela o zdarzeniach, które mogą doprowadzić do szkód lub odpowiedzialności właściciela,
 • kontakt ze służbami miejskimi i porządkowymi: Policja, Straż Pożarna. Państwowa Inspekcja Pracy itd. w przypadkach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem użytkowników zarządzanej nieruchomości,
 • wydawanie mieszkańcom właścicielom i mieszkańcom nieruchomości zaświadczeń dotyczących lokali,
 • zapewnianie druków opłat,
 • przygotowanie dla nieruchomości umów na dostawę mediów i usług,
 • rozliczanie dostawy mediów dla poszczególnych właścicieli i najemców oraz całego budynku,
 • przygotowanie propozycji projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości,
 • realizacja zaplanowanych na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych remontów i inwestycji w pełnym zakresie,
 • zbieranie ofert, przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców i dostawców usług,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej budynków,
 • zlecanie przeprowadzania przewidzianych przepisami prawa kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków i urządzeń stanowiących ich wyposażenie,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości i poszczególnych lokali,
 • dbanie o utrzymanie czystości i porządku w budynku i w obrębie posesji,
 • przygotowanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 • nadzór nad pracami firm wykonujących remonty i dokonywanie ich odbiorów,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, w tym książki obiektu zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • zapewnienie obsługi konserwacyjnej budynku oraz pogotowia technicznego w zakresie instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej,
 • zapewnienie usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości np. domofonów, bram wjazdowych itp.,
 • realizacja remontów: pozyskiwanie ofert potencjalnych wykonawców, zlecenie wykonania projektu (jeżeli jest wymagany), realizacja wybranej oferty, zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia, zawieranie umów na wykonanie remontów, nadzór nad wykonaniem prac, odbiór zleconych prac i rozliczenie remontu,
 • wyszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania dla Wspólnoty – reklama, adaptacja i sprzedaż pomieszczeń, wynajem pomieszczeń itp.,
 • w przypadku decyzji o adaptacji pomieszczeń na mieszkanie przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego łącznie z wyszukaniem inwestora i nadzorem nad realizacją,
 • otwarcie rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 • dekretacja i analiza dokumentów księgowych,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością,
 • pełna obsługa finansowa nieruchomości tj. pobieranie opłat od najemców, kontrola należności, rozliczanie dokonywanych wpłat,
 • windykacja należności polegająca na wysyłaniu upomnień i wezwań do zapłaty, sporządzanie pozwu do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty oraz sporządzenie wniosku do komornika o egzekucję długu,
 • prowadzenie sprawozdawczości dla urzędów administracji skarbowej i publicznej

Zakres przedstawionych czynności może być poszerzony w zależności od potrzeb właściciela i charakteru nieruchomości.


Opublikował: Jacek Janacz
Publikacja dnia: 19.09.2019, 12:23
Dokument oglądany razy: 976
Podpisał: Jacek Janacz
Dokument z dnia: 12.09.2019